Farmakovigilance

 

 

Co je farmakovigilance?

 

Farmakovigilance je vědecká oblast a s ní související činnosti spojené s odhalováním, posuzováním, pochopením a prevencí nežádoucích účinků nebo jakýchkoliv jiných problémů souvisejících             s lékem, s cílem zlepšit péči a zvýšit bezpečnost pacientů a přispět k ochraně veřejného zdraví.

 

S cílem poskytnout co nejpřesnější informace lékařům a spotřebitelům, je nutné plně pochopit a průběžně sledovat profil riziko/prospěšnost léčivých přípravků.

 

Bracco zodpovídá za sběr, zpracování a vyhodnocení informace týkající se profilu  přínos/ riziko svých výrobků, a to jak těch uvedených na trh tak těch ve fázi klinického vývoje. Veškeré důležité bezpečnostní problémy, které mohou vzniknout, musejí být neprodleně sděleny zdravotnickým pracovníkům, pacientům  a národnímu regulačnímu úřadu v souladu s platnými předpisy.

 

 

Co je to nežádoucí účinek léku?

 

Je to nepříznivá a nezamýšlená reakce po použití  léčivého přípravku.

 

Nežádoucí účinky mohou vyplývat z použití tohoto výrobku v rámci i mimo rámec rozhodnutí o registraci, nebo z expozice  na pracovišti. Podmínky použití mimo rámec rozhodnutí o registraci  zahrnuje, mimo jiné, předávkování, nesprávné  použití, zneužití a chybnou medikaci.

 

 

Jak můžete hlásit nežádoucí účinek?

 

Jakékoli neobvyklé příznaky , které se vyskytly během terapie nebo diagnostického postupu, musejí být neprodleně oznámeny pacientovu lékaři nebo lékárníkovi..

 

Chcete-li hlásit nežádoucí účinky spojené s užíváním léčivého přípravku f.Bracco, žádáme, abyste postupovali podle pokynů v  níže uvedeném odkazu:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek